Avís legal

Introducció

Benvingut al portal d'Unisalut , el programa conjunt de col·laboració entre Universitat Politècnica de València (UPV), Universitat Jaume I (UJI), Universitat Miguel Hernández (UMH) i la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO). Seguidament t'indiquem els aspectes legals que regulen cada possible relació que pugues establir amb UniSalut a través de www.unisalut.es, d'ara endavant, LA WEB.

Se't convida a participar en qualsevol de les nostres fases del programa, presentant idees per a la cerca de socis o presentant una sol·licitud d'ajuda en algun dels subprogrames de la convocatòria UniSalut. A través de la nostra plataforma podràs trobar informació de les idees proposades per altres persones, per si desitges participar enviant-nos la teua proposta de resolució.

En les següents seccions s'ofereix tota la informació preceptiva sobre les entitats que participem en l'execució del programa UniSalut, així com dels drets i obligacions que adquireixen els diferents usuaris de la Web en funció de la seua participació o dels serveis que sol·licite a través d'aquesta.

Per a resoldre qualsevol qüestió relacionada amb els serveis oferits en LA WEB pot contactar a través de la següent adreça: unisalut@fisabio.es

 

Titularitat de la WEB

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic (d'ara endavant, LSSI), seguidament oferim informació de les entitats que presten serveis de manera conjunta a través de la Web:

 

Universitat Politècnica de València

CIF: Q4618002B

Domicili: Camí de Vera s/n, 46022 – València

E-mail de contacte: info.polisabio@upv.es

E-mail de contacte per a exercici de drets RGPD: dpd@upv.es

 

Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO)

CIF: G-98073760

Inscrita en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana amb el número: 501-V el 13 de gener de 2009.

Domicili: Av. de Catalunya 21, 46020 València

E-mail de contacte: innovacion_fisabio@gva.es

E-mail de contacte per a exercici de drets RGPD: fisabio@gva.es, dpd@gva.es.

 

 Universitat Jaume I

CIF: Q-6250003-H

Domicili: Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana

E-mail de contacte: ujisabio@uji.es

E-mail de contacte per a exercici de drets RGPD: protecciondatos@uji.es

 

Universidad Miquel Hernández

CIF: Q-5350015-C

Domicili: Av. de la Universitat, s/n, 03202 Elx (Alacant)

E-mail de contacte: vdo.investigacion@umh.es

E-mail de contacte per a exercici de drets RGPD: dpd@umh.es

 

Aquestes entitats determinen de manera conjunta els objectius i els mitjans del tractament, per la qual cosa són considerades corresponsables del tractament de les dades personals de l'USUARI. D'ara endavant ens referirem de manera conjunta i indistinta a aquestes entitats com UniSalut.

 

Advertiments previs

Existeixen condicions dins del present AVÍS LEGAL que fan referència a la utilització d'un determinat servei, i afecten exclusivament la relació establida entre UniSalut i els USUARIS d'aquests serveis, no afectant la resta dels USUARIS que no s’hi donen d'alta. El fet d'acceptar condicions de servei a l'hora de formalitzar l'alta de l'USUARI no implica assumir cap obligació en aquest moment. Aquestes obligacions no entraran en vigor fins que l'USUARI decidisca efectivament utilitzar el servei en qüestió.

UniSalut es reserva el dret a modificar o actualitzar en tot o en part el contingut del present AVÍS LEGAL, tenint en compte els eventuals canvis de la legislació i les normes aplicables. Cada nova versió de l'AVÍS LEGAL serà efectiva a partir de la data de la seua publicació en LA WEB. L'USUARI, haurà de revisar el seu contingut en cada accés que efectue. Si l'USUARI no està d'acord amb qualsevol canvi que es puga produir, li preguem que no utilitze LA WEB.

Condicions d'ús de la WEB

L'accés a la WEB li atribueix la condició d'USUARI i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes les condicions establides en el present AVÍS LEGAL. Aquestes condicions tenen per objecte regular tant la posada a la disposició de la informació com les possibles relacions comercials que, en el seu cas, sorgisquen entre UniSalut i els USUARIS.

Si l'USUARI decideix participar en algun dels serveis gestionats per la WEB, haurà d'acceptar de manera expressa i prèvia tots els termes i condicions inclosos en el present AVÍS LEGAL i en les polítiques de PRIVACITAT i de COOKIES, per la qual cosa, si l'USUARI no està d'acord amb totes i cadascuna de les condicions establides, haurà d'abstenir-se de la seua utilització.

Es permet establir enllaços electrònics dirigits a la WEB sempre que no alteren, falsegen, limiten o modifiquen de qualsevol manera el contingut o presentació de les pàgines que integren LA WEB tal com han sigut dissenyades per UniSalut.

UniSalut no assumeix la responsabilitat del contingut dels llocs web de tercers als quals LA WEB estableix enllaços. Si en algun moment es té constància de la il·licitud de tot o part del seu contingut, s'eliminarà automàticament l'enllaç establit a aquesta web.

 

 

Responsabilitat d'UniSalut.

UniSalut respondrà dels danys i perjudicis que l'USUARI puga patir a conseqüència de la utilització de la WEB, sempre que aquests danys siguen directament imputables a una actuació dolosa o negligent d'UniSalut , i en l'actuació de l'USUARI no concorreguera culpa o negligència. No existirà, en qualsevol cas, actuació dolosa o negligent per part d'UniSalut quan prove que ha complit amb les exigències i requisits legalment establits i les altres cures i diligències requerits per la naturalesa del servei prestat.

Els serveis de la societat de la informació oferits en LA WEB i no sotmesos a contractació prèvia són prestats a l'USUARI sense exigència de cap contrapartida. Únicament comporten per a l'USUARI l'obligació de complir les normes d'ús establides en el present AVÍS LEGAL. UniSalut no es compromet, per tant, a complir determinats nivells de disponibilitat de la WEB ni adoptar mesures de seguretat específiques. Igualment, UniSalut podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcialment o total els serveis no sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ. En el supòsit de produir-se aquesta cancel·lació, no afectarà els serveis que són objecte de contractació prèvia que seguiran el seu curs pertinent conforme als pactes amb aquests USUARIS.

La connexió a Internet necessària per a l'accés a la WEB no és en cap cas subministrada per UniSalut, sent responsabilitat de l'USUARI. S'informa l'USUARI que les comunicacions a través de xarxes obertes no són segures. És responsabilitat de l'USUARI adoptar totes les mesures tècniques adequades per a controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades o robatori d'informació confidencial. A aquest efecte, es recomana proveir-se de sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, així com tenir actualitzats els pegats de seguretat del navegador que utilitze en el seu accés a la WEB.

 

 

Obligacions de l'USUARI

Amb caràcter general l'USUARI s'obliga al compliment de les condicions establides en el present AVÍS LEGAL, així com, en el seu cas, a les condicions particulars que li foren aplicables en atenció als serveis sol·licitats a través de la WEB. Igualment, l'USUARI s'obliga a actuar conforme a la llei, als bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei que gaudeix, abstenint-se d'utilitzar LA WEB de qualsevol forma que puga impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d'aquesta, els béns o drets d'UniSalut , els seus proveïdors, la resta dels usuaris o, en general, de qualsevol tercer.

En particular, i sense que això implique cap restricció a les obligacions assumides per l'USUARI amb caràcter general establides en l'apartat anterior, l'USUARI s'obliga en el seu ús de la WEB, així com en la prestació de serveis gestionats a través d'aquesta, a:

1.- En el supòsit de registrar-se, s'obliga a proporcionar de manera veraç les dades sol·licitades i a mantenir-les actualitzades.

2.- No es pot introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la WEB, qualsevol informació o material que fora difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempte contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers.

3.- No es pot introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant LA WEB cap programari, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de provocar danys en LA WEB, en qualsevol dels serveis gestionats, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes d'UniSalut , de qualsevol usuari, dels proveïdors d'UniSalut , o en general, de qualsevol tercer.

4.- En el cas de donar-se d'alta per a la utilització d'algun servei o la sol·licitud de qualsevol producte, s'obliga a custodiar adequadament el «nom d'usuari» o «adreça de correu» i la «contrasenya» que li siguen proporcionats per a la seua utilització com a mitjà identificador i habilitador en el seu accés a aquests serveis, comprometent-se a no cedir-ne l’ús ni a permetre-hi l'accés per part de tercers, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis que pogueren derivar-se d'un ús indegut d'aquests. Igualment es compromet a notificar a UniSalut amb la major rapidesa possible, la seua pèrdua o robatori, o la mera sospita de la seua utilització per part d'un tercer.

5.- No es poden realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través de la WEB, ni a utilitzar els continguts o informació obtinguda a través d'aquesta per a remetre publicitat, enviar missatges amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra finalitat comercial.

6.- No es poden utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'uns altres en l'ús de la WEB, o en la utilització de qualsevol dels serveis oferits en aquesta, incloent la utilització de contrasenyes o claus d'accés d'altres usuaris.

7.- No es poden utilitzar, destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics d'UniSalut , els seus proveïdors o tercers.

8.- No es pot introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant LA WEB qualsevol contingut que infringisca drets de propietat intel·lectual, industrial o informació íntima, personal o confidencial de tercers, ni en general cap dada de la qual no s’ostentara, de conformitat amb la legalitat vigent, el dret a posar-la a la disposició d'un tercer.

Comunicacions

Per a qualsevol comunicació que siga precisa entre UniSalut i els USUARIS, aquests hauran de dirigir-se mitjançant correu electrònic a unisalut@fisabio.es

Les comunicacions d'UniSalut a l'USUARI es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest en emplenar les seues dades en LA WEB, o en el seu cas, per l'adreça que conste en l'última comunicació escrita dirigida per l'USUARI.

L'USUARI accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la WEB, i/o la contractació dels serveis oferits en aquesta, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d'aquestes comunicacions. Igualment accepta com a mitjà vàlid de comunicació els anuncis penjats directament en LA WEB.

Propietat Intel·lectual, industrial i drets d'imatge

Tots els continguts presents en LA WEB, textos, imatges, logotips, codis font, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en aquesta, així com la seua estructura i disseny, es troben subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial pertanyents als titulars de la WEB, o el seu ús ha sigut autoritzat amb limitacions pels seus titulars, per la qual cosa queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial, comunicació pública, modificació, transformació, còpia, distribució, o qualsevol altra forma d'explotació i manipulació d'aquests elements. Cap USUARI podrà dur a terme aquestes accions sense l'autorització prèvia i per escrit d'UniSalut i, en el seu cas, dels titulars d'aquests drets.

Així mateix, totes les fotografies i vídeos que apareixen en la WEB estan protegides pels drets d'imatge dels titulars que hi apareixen. UniSalut només ha recaptat la seua autorització per a la publicació en la WEB, per la qual cosa queda terminantment prohibida la còpia d'aquestes imatges, excepte autorització expressa i per escrit dels seus titulars i d'UniSalut .

UniSalut podrà aplicar mesures tècniques d'identificació i protecció de les imatges publicades en la WEB, i adoptarà les mesures legals oportunes per a perseguir-ne l'ús il·lícit per persones no autoritzades.

 

Exempció de Responsabilitat

UniSalut no és responsable del mal ús que l'USUARI realitze dels continguts de la WEB, reservant-se el dret d'actualitzar, modificar, conservar, eliminar, o impedir l'accés a qualsevol contingut que hi aparega, o de tancar-la sense previ avís.

UniSalut no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es pogueren derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’UniSalut.

UniSalut no serà responsable de les infraccions comeses per l'USUARI que atempten contra els drets d'un altre usuari de la WEB, o de tercers, que afecten el copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat industrial o intel·lectual.

 

Política de privacitat

Informació bàsica

Responsables del Tractament:

Les dades personals que facilites a través dels formularis i comptes de correu de la WEB seran tractats de manera conjunta per les entitats identificades en l'apartat “Titularitat de la WEB” del present Avís Legal. En aquest apartat s'indiquen les dades de contacte de cadascuna de les entitats corresponsables del tractament. Aquestes entitats han subscrit el preceptiu acord de corresponsabilitat regulat en l'article 26 del RGPD.

Finalitats del tractament:

La finalitat genèrica del tractament és la gestió de la comunicació i relació amb els USUARIS de la WEB. Pots consultar amb més detall les possibles finalitats específiques en la Informació Addicional.

Legitimació del Tractament:

Consentiment, sol·licitud i participació en idees.

Exercici dels seus drets:

Els USUARIS podran exercir els seus drets amb l'enviament de la seua petició acompanyada del seu DNI o document vàlid en dret que acredite la seua identitat, dirigit a fisabio@gva.es, dpd@gva.es, dpd@upv.es, protecciondatos@uji.es o dpd@umh.es.

 

Informació addicional

Amb quina finalitat tractem les teues dades personals?

En UniSalut tractem la informació que ens facilites a través dels diferents formularis o adreces de contacte expressats en la WEB amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licites, per a la gestió de la idea que vulgues proposar o solucionar.

 

T'informem que UniSalut podrà tractar les dades de caràcter personal que ens facilites a través dels formularis en línia, o adreces de contacte indicades, per a les finalitats que s'especifiquen a continuació, en la mesura que existisca una base legal per a cada tractament segons s'explica més endavant:

  1. La raó principal per la qual recaptem les teues dades és per a poder identificar-te i així atendre correctament les sol·licituds dels serveis que posem a la teua disposició a través de la WEB.
  2. Atendre les teues consultes o sol·licituds d'informació a través dels formularis o adreces de correu que apareixen en LA WEB per a tal fi.
  3. Gestionar la teua proposta d'idea i la transmissió d'informació necessària entre les diferents categories d'usuaris que desitgen col·laborar-ne en la resolució.
  4. Gestionar la teua sol·licitud de resolució de qualsevol de les idees publicades en LA WEB.

 

Legitimació en què basa UniSalut el tractament de les teues dades UniSalut el tratamiento de tus datos

En les finalitats especificades en els apartats 1, 2, 3 i 4, basem la nostra legitimació en l'aportació lliure i voluntària de l'USUARI de les seues dades a fi que atenguem la seua sol·licitud.

Durant quant de temps conservarem les teues dades personals

Les teues dades, seran conservades el temps mínim necessari per a la correcta prestació del servei sol·licitat, així com per a atendre les possibles responsabilitats que se’n pogueren derivar i de qualsevol altra exigència legal.

Respecte a les sol·licituds d'informació, conservarem les dades en la web durant el temps necessari per a atendre les teues sol·licituds i seran eliminades una vegada haja transcorregut un any.

Amb qui compartim les teues dades i per què

Respecte als USUARIS que proposen una idea, prèviament a la publicació en la Web es dissociaran les dades personals i no es publicaran en la Web les seues dades identificatives ni de contacte. Tampoc es publicaran en la Web les dades dels USUARIS que proposen una solució a una de les idees publicades. No obstant això, les dades identificatives i de contacte recaptades podran ser comunicades als interlocutors que hagen participat en la seua resolució i altres entitats o organismes d'investigació a fi de coordinar una reunió entre tots els interessats.

UniSalut també podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seues obligacions amb les Administracions Públiques en els casos que així es requerisca d'acord amb la legislació vigent en cada moment i si escau, igualment a altres òrgans Judicials o de Seguretat de l'Estat.

Quins drets t'assisteixen com a titular de les dades

Com a titular de les dades t'assisteixen els següents drets:

 

També tens el dret a retirar el consentiment per a qualsevol finalitat específica atorgada en el seu moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

Els indicats drets podran exercitar-se, enviant la teua sol·licitud des de l'adreça de correu electrònic que ens hages facilitat en registrar-te en LA WEB a: fisabio@gva.es, dpd@gva.es, dpd@upv.es, protecciondatos@uji.es o dpd@umh.es.

Pots accedir a models, formularis i més informació disponible per a l'exercici dels teus drets en la pàgina web de l'autoritat de control nacional, Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es.

 

Legislació aplicable

Les relacions establides entre UniSalut i l'USUARI a través de la WEB se sotmetran a la legislació espanyola, excepte en aquells supòsits en què, com a consumidor, li siguen aplicables altres disposicions més avantatjoses d'obligada aplicació a l'USUARI.